Sunday, June 21, 2015

පන්තියේ බුදු පහන

උසස් පෙළ පන්තියේ  ගෙදරින් ගෙන ආ මල් මිට,
බුදුන් පුදන්නට මල් නොමැති වූ විට පාසල් වත්තෙ ද තිබු මල්ද  කැඩුවෙමි
පහනට තෙල් නොමැති උනාද හිස්ව තබනන්ට අකමැති වූ හෙයින් අහල පන්ති වලින් සලාක ක්‍රමයට තෙල් ඉල්ලු අප,

උසස්පෙළ පන්ති රැල්ල නිසා පාසල් නොපැමිණි සමයේ අවසානයේදී
මල් දෝතක් ගෙදරින් කඩ පන්ති කාමරයට මල් දෝත අසාවෙන් ගෙන ගියෙමි

අමුත්තකි අද පන්ති කාමරය වෙනදා නොහුරු බෑග එහි විය.
මොහොතක් කල්පනා කල මට කරුණු වැටහුණි අප වෙනුවට
වෙන මල්ලිලා ටිකක් පිලි ගන්න පන්තිය සැරසී ඇත.

දුකට පත් මා අවසාන වරට මා ගෙනා මල් මිට බුදූ පහන ලඟින් තබා අවසන්වරට
දුකින් නික්ම උනිමි

Monday, June 8, 2015

කව්රුන්ද ඔහු

රළු ගල් සියුමැලි කර
පිරමිඩ උසටට දාගැබ් විහාර  තැනවූ
වතුරෙන් එදා විස්කම්පෑ වූ
ඒ අරුම මිනිසා කව්රු දෝ


තවකෙකුගේ වැරදීම දැක
කකුලෙන් අදිනා ඔහුගේ
අරුම නෑයෙක් හිඳියි මේදවස
කුමක් උනීදැයි මට කියාපන්  දෙවියනි


රට රැටියන් පුදුම කරවන
තුන් හෙළ මහා සාස්තරේ
නොකි වේ ඇයි  උඹ උඹේ දරුනට
මට කියා දෙන්න අයියන්ඩියේ

බුද්ධ සාසනේ පවතින මේ හෙලේ
තව කලක් පවතින්නට යහතිනේ
මගේ දරුවන්ට ඒ අරුම ශිල්පත්
 මට කියා දෙන්න අයියන්ඩියේ

සැළලිහිණිය ලියු මහා කවියන්
අද බොහෝ විරලව ඇත්තේ
අනේ මගේ රට පෙර දවස මෙන්
හදා දිපන්අයියන්ඩියේ


නරුම මිනිසුන් මගේ දරුනට
පෙවූ ඒ විෂ ඉවත් කරනට
ජීවක වෙදෙක් ඔබේ කාලෙන්
ගෙනත් දීපන් අයියන්ඩියේ

Friday, June 5, 2015

ජය මංගල ගාථා

අන්තර්ජාලයේ තිබී ජයමංගල ගාථා  වල සිංහල අර්ථය සොයගතෙමි .ඔබගේ ප්‍රයෝජනය පතා  මෙසේ ගෙනහැර පාන්නෙමි
ලිපිය http://www.divaina.com/2014/06/29/naka08.html

ගාථාව

බාහුං සහස්‌ස මභිනිම්මිත සායුධං තං

ගිරිමේඛලං උදිත ඝෝර සසේන මාරං

දානාධි ධම්ම විධිනා ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජය මංගලානී


සිංහල තේරුම

දාසක්‌ මවාගෙන අතුත් අවියෙන් සමත් වූ

ගිරි මේඛලා ඇතු නැගී සිටි මාර සේනා

දානාදි දම් විදි බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවා


ගාථාව

මාරාතිරේක මභියුඡ්Cධිත සබ්බ රත්තිං

ඝෝරං පනාලවක මක්‌ඛ මතද්ධ යක්‌ඛං

ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජය මංගලානී


සිංහල තේරුම

ඒ මාරයා හට වඩා නපුරක්‌ බිරම් වූ

බෝසත් අතින් හොර අලව් යකු කෝපවත් වූ

මෙත් සිත් වඩා යස ලෙසින් දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවා


ගාථාව

නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්ථ භූතං

ධාවග්ගි චක්‌ක මසනීව සුදාරුණන්තං

මෙත්තංබුසේක විධිනා ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජයමංගලානී


සිංහල තේරුම

නාලාගිරි ඇත් රජා ඇතිතෙක්‌ම රා බී

සෝකා දෙමින් හෙණ හඬක්‌ ලෙස බෝ බිරම් වූ

මෙත්පැන් ඉසීමෙන් වහා දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවා

ගාථාව

උක්‌ත්ත බග්ග මතිහත්ත සුදාරුනන්තං

ධාවන්තියෝ ජනපථං ගුලිමාලවන්තං

ඉද්ධීහි සංඛත මනෝ ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජයමංගලානී

සිංහල තේරුම

උස්‌සා සියුම් කගපතක්‌ සුරතින් රැගත් වූ

බෝසේ රකුස්‌යුරු අඟුල්මල් නම් සොරා ඒ

පාලා යසේ ඒ ඉඳු බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවා


කවාන කට්‌ඨ මුදරං ඉව ගබ්භීනියා

චිඤචාය දුට්‌ඨ වචනං ජනකාය මඡ්ෙCධ

සන්තේන සෝම විධිනා ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජය මංගලානී


සිංහල තේරුම

රාසේ බැඳන් බොරු බඩක්‌ ගැබිනි විලාසෙන්

ආවේ නිගාකර සභාවට චින්චිමානා

සන්සුන් ලෙසින් ගුණ වඩා දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවා

ගාථාව


සච්චං විභාය මති සච්චක වාදකේතුං

වාදාභිරෝ පිත මනං අති අන්ධභූතං

පඤඤාපදීප ජලිතෝ ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජය මංගලානී


සිංහල තේරුම

වාදෙන් සමත්කම් නැගු කොඩියක්‌ විලාසෙන්

ඇත්තෙත් වෙනස්‌ සිතැති සච්චකයා විවාදී

දල්වා පහන් ගුණ නැණින් දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවා

ගාථාව

නන්දොපනන්ද භුජගං විබුධං මහිද්ධිං

පුත්තේන ථෙර භුජහේන දමාපයන්තෝ

ඉද්ධූපදේස විධිනා ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජය මංගලානීසිංහල තේරුම

නන්දොපනන්ද භුජගා ඉදුයෙන් සමත් වූ

සෑසී මුණි පුතු ලවා දැහැමින් දැමීමෙන්

පාලා තෙදින් සිතු බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවාගාථාව

දුග්ගාහ දිට්‌ඨ භුජගේන සුදට්‌ඨ හFථං

බ්‍රහ්මං විසුද්ධි ජුති මිද්ධි බකාභිධානං

ඤාණා ගඨේන විධිනා ජිතවා මුනින්දො

තං තේජසා භවතු මේ ජය මංගලානීසිංහල තේරුම

දාසක්‌ ලොවේ බබළනා එළියෙන් දිමුත් වූ

බෝසේ පසන් මහබඹා වරදී වදාළා

යහපත් උතුම් නැණ බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා

ඒ තේජසින් ජය මඟුල් අපටත් ලැබේවාගාථාව

ඒථාපි බුද්ධ ජයමංගල අට්‌ඨ ගාථා

යෝවාචකෝ දින දිනේ සරණේ මතංදි

හිත්වාන නේක විවිධාන චුපද්දවානී

මොක්‌ඛං සුඛං අධිගමෙය නරෝ සපඤaෙඤ


සිංහල තේරුම

මේ ලෙස බුදුන් ජය මඟුල් අට මගී මතාසේ

යම් ඒ කෙනෙක්‌ දින දිනේ සොඳසේ කියයි නම්

නානා උපද්දාව නසා සිත දුක නොවීමෙන්

අක්‌වේ සැපත් අමපුරේ සව් දුක්‌ නසාලා

Thursday, June 4, 2015

දරු නැලවිලි සහ නැලවිලි
අප්පචිගේ මුව තුල නිරතුරුව රැව්දෙන ගීතයකි මේ.සුජාත අත්තනායකයන් විසින්  ගායනා කරන මෙම ගීතය අද  බ්ලොග් සටහනෙහි තේමාවයි. මෙම ගීතය මෑත කාලයකදී රට සහ ජාතිය බේදයක් නොමැති බව සනිටුවන් කෙරමින් වියට්නාම් ජාතික ශිල්පිනියක් විසින් ගායනා කෙරන්නට විය.අටපට්ටමෙහි  වරක පෙන්වූ විට මාද එය ඉතාමත් ආශාවෙන් නැරඹුවෙමි .භාෂාව නුහුරු උනත් ඇගේ මුහුණේ හන්ගීම් ප්‍රකාශන ඉතාමත් ප්‍රසනනීය ය .මෙය නරඹන්න 

පසු කලක බෑන්ඩ් සංගීත කණ්ඩායම් විසින් 100% සිංහල ජාතිකයෙකු විසින් ගායන කරන එයක් අහම්බෙන්  නෙත ගැටුණි.මෙය දුටු මට මහත් ලැජ්ජාවක් ඇති විය ඒ උපතින් සිංහල නොවීම සහ වීම අතර වෙනස ය .මිනිසත් කමට ජාති ආගම බෙදයක් නොමැති බව මානව මෙමගින් පිළිඹිඹු වෙයි,මෙමගින් පෙන්වීමට උත්සහ කරන්නේ ගීතයක් ගායන කල යුත්තේ  වචන මිමිනිමක් නොව හදවතින් ගැයීමක් බවය.

Monday, June 1, 2015

තරඟ නොවූ මනුදමමා ප්‍රිය කරන ක්‍රීඩාවක් වන චෙස් ක්‍රීඩා තරගාවලියක් පසුගිය දෙසැම්බරයේ පැවැත්වින .කුරුණෑගල හෝටලයක තරඟය සවිධානය කර තිබුණු වට 9 සමන්විත වූ මෙම තරඟාවලිය Open ගණයට අයත් වේ එනම් වයස් භේදයකින් තොරව තරඟය වැඩි ලකුණු මත පදනම් කරමින් පැවැත්වින.විවිද රටවල් වල ක්‍රීඩකයෝ පැමිණ සිටියහ.මා 4.5/9 ක ලකුණු මට්ටමක් ලබා ක්‍රීඩා කිරීමට වට දෙකක්  පමණක් තිබුණි.ම ලබා තිබු ලකුණු මට්ටමත් කලින් තරඟය ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කෙල නිසාත් අඩු ලකුණු වේගය මත මා වැටි තිබුනේ වසර අවරුදු 9 කුඩා දරුවකු හා තරඟ වැදීමටයි.මා දුටු ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් දැරියගේ ඔලුව අතගා ගියේ කමක් න දුවේ කියමින .මේ මට මහත් කම්පනයක් ඇති විය එනම් ක්‍රීඩා කිරීමට ප්‍රථම එම දරුවට පරාජයේ මනෛකත්වය වයස පරතරය නිසා ලබා දීමයි.තරඟය ආරම්බ විය ඉතාම කෙටි කාලයක ඇය ගේ පිහිටුම (පොසිටිඔන්) එක බඅවහිර කිරීමට සමත් උනෙමි.අගේ තව ඉතා සුළු මොහතකින් ය පරදිනබව මාද ඇයද මුහුණෙන් හොඳින් පෙනින.මට මී මොහොතේ .අමුතු අදහසක් පහල විය.එනම් මට මේක දින්නයි කියල මට  මේ තරඟාවලියේ  මා අපේක්ෂා කල ඉස්තනයට එන්නට දැන් ප්‍රමාද වැඩිය මන්ද අඩු ලකුණු ප්‍රමාණය නිසාය .නමුත් age වයස් කාණ්ඩයේ යටතේ (Under 11) යට ඉසරහට යාමට හැකියාව ලබෙඉ සිත සහ මට පසු දින සහභාගී වනන්ට නොහැකි නිසාත් .මා ඇයට තරඟය ජය පරජකින් තොරව අවසන් කිරීමට (Draw Offer) යෝජනා කෙළෙමි .අගේ මුහුණේ එම දෑස් වල එම මොහොතේ දුටු අහින්සක  දීප්තිය දුටු මට සිතුනි මන් මොකට තරඟ කරනවද කියා ය .මද එකකු පරය අනිකෙකු නැගී සිටීමක් වැනි දෙයක් ය කියාය .මෙය මන් පසු කලෙක chess ගුරු වරයකුට කි විට ඔහු කිව්වේ .වෙන කෙනෙක්ට කරන අසාදාරනයක් ලු .වෙන දක්ෂ කෙනෙක්ට එන්න තිබෙන අවස්ථාවක් නැති කිරීමක් අනි දෙයක් බව ඒ මන්ද draw එකකකින් 0.5-0.5 ලකුණු දෙදෙනාටම හිමි බැවින් වෙන කෙනෙක් අත්හටම මීට වැඩ මහන්සි වෙලා ගන්නේ තිබිබේ අවස්තාවක් නිකන් දුන්න සේ ය කියා.මට තවමත් සිතෙන්නේ මා කල දේ හරිය කියාය එකිනක අතර මෙවැනි කැපකිරීම් කිරීමන් අප සමාජයට දෙන්න යන පනිවිදිය ජය පැරදුම ලෝකෙයේ සාමාන්‍ය දේවල් කියාය .ඒ නංගි තරඟ කොලය කොලය අත්සන් කර අවසන් කරමින් මට ඉස්තුති කරමින් ගියපු ආකාරය මට මෙවැනි පොස්ට් එකෙකින් පැහැදිලි කිරීමට අපහසුය.ක්‍රීඩාවන් මා බෙහෙවින්ම අගය කරමි.කියවන ඔබ මෙමෙඅ අවස්ථාව හරි හෝ වැරදිද කියා ඔබේ අදහස comment මගින් ප්‍රකාශ කරන්නේනම් .අදට එපමණි